Serwis używa pliki cookies!

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej

Zgadzam się!
Zgadzam się!
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Ustawowe „wakacje kredytowe” - Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim

Ustawowe „wakacje kredytowe”

Wakacje kredytowe

Podstawowe założenia zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego:
* zawieszenie spłaty kredytu dotyczy kredytów hipotecznych udzielonych w walucie polskiej (PLN), z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż PLN, zawartych przed dniem 1 lipca 2022 r., jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie nie krótszym niż 6 miesięcy od tej daty,
* możliwość złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego przysługuje kredytobiorcy wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt, zawartej w celu zaspokojenia jego własnych potrzeb mieszkaniowych,
* maksymalny okres zawieszenia spłaty kredytu wynosi:

OKRES ZAWIESZENIA TERMIN ZAWIESZENIA
2 miesiące

(2 raty kredytu)

1 sierpnia 2022 r. – 30 września 2022 r.
2 miesiące

(2 raty kredytu)

1 października 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.
1 miesiąc w każdym kwartale

(po 1 racie kredytu w kwartale)

1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

–        elektronicznej: drogą mailową na adres centrala@bsosno.sgb.pl, poprzez elektroniczne kanały dostępu ( w świadczeniach – po uruchomieniu usługi)  lub

–        pisemnej: w placówce banku lub przesyłką pocztową,

–        rat kapitałowo-odsetkowych,

–        odsetek za opóźnienie w spłacie kredytu,

–        pozostałych opłat i prowizji wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z tą umową, w tym ubezpieczenia pomostowego oraz ubezpieczenia niskiego wkładu,

§  bank – w terminie 21 dni od daty doręczenia wniosku – informuje na trwałym nośniku kredytobiorcę, że otrzymał jego wniosek i m.in. potwierdza okres, na który została zawieszona spłata kredytu, oraz informuje o wysokości opłat z tytułu ubezpieczeń,

§  w dniu następującym po upływie okresu zawieszenia spłaty kredytu przywracane jest oprocentowanie wynikające z umowy, a do kredytobiorcy wysyłany jest aktualny obowiązujący go harmonogram spłaty kredytu,

§  zawieszenie spłaty kredytu nie ma wpływu na inne prawa i obowiązki kredytobiorcy oraz banku, jakie wynikają z umowy o kredyt,

§  zawieszenie spłaty kredytu nie ma zastosowania do umów wypowiedzianych,

§  klient w każdym momencie ma prawo zrezygnować z realizacji zawieszenia spłaty kredytu; rezygnacja nie jest tożsama z odstąpieniem od złożonego wniosku,

§  zawieszenie spłaty kredytu dotyczy także umów zawartych przed dniem 22 lipca 2017 r., tj. daty wejścia w życie Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami,

§  w okresie zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego kredytobiorca może dokonywać nadpłaty kredytu zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej i regulacji produktowej, a prowizja rekompensacyjna nie jest pobierana,

§  w sytuacji, gdy zawieszenie spłaty kredytu dotyczy umowy, w odniesieniu do której istnieje należność przeterminowana, bieg terminu przeterminowania ulega zawieszeniu,

§  bank przyjmuje wnioski o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego do dnia 31 grudnia 2023 r. włącznie,

§  złożenie przez kredytobiorcę wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego skutkuje zawieszeniem przekazywania na rachunek spłaty kredytu wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców na mocy postanowień ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy; jeśli kredytobiorca korzysta z tej formy pomocy, wsparcie ulega wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty kredytu.

Start wnioskowania

Od 29 lipca br. będzie można składać wnioski o wakacje kredytowe. To oznacza, że już od 1 sierpnia 2022 r. możemy cieszyć się wakacjami kredytowymi.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu wraz z oświadczeniem  dot. zawarcia umowy o kredyt w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych

Masz pytania: Skontaktuj się z Oddziałem

Galeria zdjęć