Serwis używa pliki cookies!

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej

Zgadzam się!
Zgadzam się!
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Udziałowcy - Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim

Udziałowcy

Jak dołączyć do grona Udziałowców?

Członkiem Banku w Ośnie Lubuskim  może być:
• osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
• osoba prawna
Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest złożenie podpisanej przez wnioskodawcę pisemnej deklaracji. O przyjęciu w poczet członków Banku decyduje Zarząd podejmując uchwałę w tym przedmiocie w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji.
Deklaracja zawiera:
• w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer NIP,    numer PESEL,
• w przypadku osób prawnych: nazwę, siedzibę, numer KRS, oznaczenie właściwego sądu rejestrowego, numer REGON.

Członek Banku ma obowiązek:

• wnieść wpisowe w wysokości 10 zł oraz zadeklarować i wnieść:
a) osoba fizyczna co najmniej 1 (jeden) udział,
b) osoba prawna co najmniej 1 (jeden) udział.
• Wysokość jednego udziału wynosi 100 zł (słownie: sto złotych).
Członek Banku może posiadać maksymalnie udziały w wysokości nie większej niż równowartość 5% funduszu udziałowego Banku. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy obejmowania udziałów w Banku przez Spółdzielczy System Ochrony SGB, Bank Zrzeszający oraz BFG. Obejmowanie udziałów nadobowiązkowych przez pozostałe podmioty, inne niż wskazane powyżej, o równowartości wyższej niż 5% funduszu udziałowego wymaga zgody Zarządu Banku oraz Systemu Ochrony SGB ( zgodnie ze statutem Banku istnieje ryzyko nieotrzymania dywidendy oraz ryzyko wstrzymania udziałów)
• przestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu i opartych na nim regulaminów oraz uchwał organów Banku,
• dbania o dobro i rozwój Banku oraz uczestniczenia w realizacji jego zadań statutowych, dbania o poszanowanie i pomnażanie majątku Banku i zapobieganie marnotrawstwu i działaniu na jego szkodę,
• zawiadamiać pisemnie Bank o każdorazowej zmianie danych zawartych w deklaracji,    o której mowa w § 6 ust. 7 w terminie 30 dni od dnia ich zmiany.
• uczestniczyć w pokrywaniu strat Banku do wysokości zadeklarowanych udziałów

Członkostwo w naszym banku daje Ci wiele korzyści! Jako udziałowiec masz prawo:

• do brania udziału w Zebraniach Przedstawicieli oraz Zebraniach Grupy Członkowskiej do której należy,
• do wybierania i do bycia wybieranym do organów Banku na zasadach  określonych w Statucie,
• do otrzymania odpisu obowiązującego Statutu Banku,
• do otrzymania odpisu regulaminów wydanych na podstawie Statutu,
• do zapoznawania się z rocznym sprawozdaniem z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym Banku i opinią biegłego rewidenta,
• do zaznajamiania się z uchwałami organów Banku, protokołami obrad organów Banku, protokołami lustracji, umowami zawieranymi przez Bank z osobami trzecimi,
• do żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Banku wniosków dotyczących jego działalności,
• do udziału w nadwyżce bilansowej,
• do żądania udostępnienia mu do wglądu protokołu lustracji oraz wniosków polustracyjnych oraz informacji o ich realizacji.

Członkostwo ustaje na skutek:

1. wystąpienia z Banku,
2. wykreślenia z rejestru członków,
3. wykluczenia,
4. śmierci członka Banku.

Statut Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim