Serwis używa pliki cookies!

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej

Zgadzam się!
Zgadzam się!
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Ustawowe "Wakacje kredytowe" 2024 - Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim

Ustawowe „Wakacje kredytowe” 2024

WAKACJE KREDYTOWE 2024

ZASADY ZAWIESZANIA SPŁAT KREDYTÓW HIPOTECZNYCH NA MOCY USTAWY

 1. Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego oznacza, że na wniosek kredytobiorcy Bank zawiesza spłatę rat kredytu przypadających w okresie zawieszenia, o który wnioskuje kredytobiorca. Zawieszenie skutkuje przedłużeniem okresu kredytowania oraz terminów spłaty kredytu przewidzianych w umowie o zastosowany okres zawieszenia spłaty kredytu.
 2. Możliwość złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego przysługuje kredytobiorcy będącemu konsumentem (w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny) wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej przez Kredytobiorcę w celu zaspokojenia jego własnych potrzeb mieszkaniowych, w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:
 1. średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu, przekracza 30%

albo

 1. na dzień złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu kredytobiorca ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (przez które rozumie się także dzieci, nad którymi kredytobiorca sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osoby przebywające w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka):
  1. w wieku do ukończenia 18. roku życia,
  2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

– w którym jest planowane ukończenie nauki,

 1. Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego dotyczy umów zawartych przed dniem 1 lipca 2022 r., jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.
 2. Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego dotyczy kredytów hipotecznych udzielonych w walucie polskiej (PLN), z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska.
 3. Maksymalny okres zawieszenia spłaty kredytu wynosi:
OKRES ZAWIESZENIA TERMIN ZAWIESZENIA
2 miesiące

(2 raty kredytu)

1 czerwca 2024 r. – 31 sierpnia 2024 r.
2 miesiące

(2 raty kredytu)

1  września 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.
 1. W celu zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego kredytobiorca składa do Banku wniosek, wraz z oświadczeniem, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy składającego wniosek oraz że kredytobiorca spełnia warunki określone
  w ust. 2 i ppkt 2 lit. a albo lit. b (wzór wniosku wraz z oświadczeniami określa załącznik nr 1 do Procedury).  Pracownik Banku informuje kredytobiorcę, że oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wzór oświadczeń zawarty jest we wzorze wniosku.
 2. Spłata rat/y kredytu zostaje zawieszona od dnia wpływu wniosku do Banku, na okres wskazany we wniosku, który nie może przekraczać okresów określonych w ust. 6.
 3. Przedłużenie okresu kredytowania oraz terminów spłaty kredytu przewidzianych w umowie następujące w wyniku zawieszenia spłaty kredytu, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy ani zgody osób, które ustanowiły zabezpieczenie spłaty kredytu (dostawcy zabezpieczenia), ani też jego ujawnienia w treści hipoteki w KW nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu.
 4. Powstałe wskutek zawieszenia spłaty kredytu wydłużenie okresu kredytowania jest niezależne od maksymalnego dopuszczalnego okresu kredytowania określonego w obowiązujących regulacjach produktowych.
 5. Oświadczenia, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych oraz że kredytobiorca spełnia warunki określone w ust. 2 i ppkt 2 lit. a albo lit. b,, podpisuje ten kredytobiorca, który spełnia te warunki (wystarczające jest złożenie oświadczenia przez jednego z kredytobiorców).
 6. W okresie zawieszenia spłaty kredytu Bank nie pobiera płatności wynikających z umowy o kredyt, tj.:
 1. W okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane jakiekolwiek odsetki od umowy o kredyt, której dotyczy zawieszenie.
 2. Jeżeli Bank na wniosek kredytobiorcy zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu umowy na warunkach innych niż określone w art. 73 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, termin tego zawieszenia ulega skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego do Banku (np. karencja w spłacie kapitału, „wakacje kredytowe”).
 3. Bank informuje kredytobiorcę, że dane o zawieszeniu spłaty kredytu i o wydłużonym okresie kredytowania, powstałym w wyniku tego zawieszenia, przekazuje do BIK.
 4. Złożenie przez kredytobiorcę wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego skutkuje zawieszeniem przekazywania na rachunek spłaty kredytu wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców na mocy postanowień ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, jeśli kredytobiorca korzysta z tej formy pomocy. Wsparcie ulega wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty kredytu.

Wniosek n1